Obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní podmínky pro prodej zboží

(Internetový obchod společnosti SWISS WATCHES, s.r.o.)

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost SWISS WATCHES, s.r.o., se sídlem: Pribinova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 44975813, DIČ: 2022898141, DIČ: SK2022898141, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 60575 / B (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího s cenovým omezením podle bodu 1.5. těchto všeobecných obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: e-shop@wdl.sk

telefon: +421 917 549 130

poštovní adresa: totožná s adresou sídla prodávajícího.

Číslo účtu prodávajícího pro bezhotovostní platby:

název banky: Tatrabanka, a.s., Bratislava

číslo účtu (IBAN): SK 5911000000002628214345

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č .: 02/58272 172-3, fax č .: 02/58272 170.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že bere na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené cestou internetové stránky elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, zejména při dodání zboží, úhradě ceny zboží a reklamaci zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují jako svou součást také:

(I) Reklamační řád (čl. 8)

(II) Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy (čl. 10)

(III) Informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů (Čl.12).

1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou zvláštní písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, mají tyto odlišně dohodnuté podmínky kupní smlouvy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího je přehledem (katalogem) zboží dodávaného obvykle prodávajícím, přičemž prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude kupujícímu potvrzena až závazným potvrzením objednávky kupujícího nebo na základě otázky kupujícího před zadáním objednávky kupujícím.

1.5. Na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího je možné zakoupit pouze zboží, jehož hodnota před jakoukoliv slevou nepřevyšuje částku 5.000, - € (slovy: pět tisíc euro) včetně DPH.

V případě, že máte zájem o nákup dražšího zboží než je limit podle předchozí věty, můžete si ho výlučně rezervovat v rámci našeho rezervačního systému na www.wdl.sk a zakoupit ho přímo na naší kamenné prodejně; rezervací takového zboží nevzniká jakákoli smlouva o prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

1.6. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující současně potvrzuje, že:

a) mu před uzavřením kupní smlouvy byly na internetové stránce www.wdl.sk zpřístupněny dokumenty "Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy" a tyto "Všeobecné obchodní podmínky", kteréžto dokumenty jsou kromě toho prodávajícím doručovány elektronickou formou kupujícímu spolu s "Oznámením o doručení objednávky "(bod 2.2.) a to automaticky po odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.

b) se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a tyto bere na vědomí.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího (dále jen "objednávka"). Vytvoření objednávky a její odeslání je na internetové stránce prodávajícího podmíněné volbou pokynu "objednávka s platbou"

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je zaslání e-mailového potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky označené jako "Potvrzení objednávky", odeslané prodávajícím kupujícímu po předchozím doručení objednávky kupujícího a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH pokud je prodávající plátcem DPH, pokud prodávající není plátcem DPH jedná se o ceny bez DPH a bez účtování DPH. Automaticky prováděné "Oznámení o doručení objednávky" do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou emailovou adresu bezprostředně po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení o doručení objednávky má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o doručení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést své jméno a specifikaci objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny. Právo zrušení objednávky je zvláštním právem - výhodou kupujícího poskytovanou mu prodávajícím, kterým není omezeno ani dotčeno právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek a platné právní úpravy týkající se ochrany spotřebitele při prodeji zboží na základě smluv uzavřených na dálku.

2.5. V případě, že v době zadání objednávky probíhá na zboží objednávané kupujícím slevová nebo jiná podpůrná akce (např. Dárek k objednávce apod.) Tak se prodej zboží prostřednictvím internetové stránky prodávajícího řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky závazně potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodávané zboží splňovalo požadavky aplikovatelných platných právních předpisů,

c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) potvrdit v dodacím listu resp. jiném dokladu o doručení (dodání) zboží převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v Závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů nebo vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu do místa určeného kupujícím (bod 5.3) ve lhůtě:

(I) do 5 pracovních dnů od úhrady kupní ceny zboží kupujícím, pokud kupující zvolil platbu předem; úhrada kupní ceny kupujícím bude provedena na základě Závazného akceptování objednávky prodávajícím;

nebo

(II) do 5 pracovních dnů od odeslání Závazného akceptování objednávky prodávajícím kupujícímu, pokud kupující zvolil platbu na dobírku; úhrada kupní ceny kupujícím bude provedena při dodání zboží.

Dodací lhůty podle tohoto bodu 5.2. kupující bez výhrad akceptuje. V případě, že je zboží dodáváno na území jiného státu, prodlužují se lhůty podle tohoto bodu 5.2. o dva (2) až jedenáct (11) pracovních dní.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě určeném pro dodání zboží. Zboží je prodávajícím dodáváno:

(I) poštovní přepravou nebo kurýrní službou, dle volby kupujícího při zadání objednávky, a to na adresu určenou kupujícím v objednávce,

nebo

(II) na adresu některé z tzv. "Kamenných prodejen" na území Slovenské republiky uvedených na http://www.watchdeluxe.sk/o-nas/zoznam-predajni/, kterou si z uvedených určil kupující v objednávce (pro vyloučení pochybností se uvádí, že provozovatelé uvedených "kamenných prodejen "nejsou pro účely těchto VOP prodávajícím, ale jsou výlučně smluvním partnerem prodávajícího, jednajícím při fyzickém vydání zboží jménem prodávajícího t.j. jsou výlučně smluvní výdejnou zboží bez práva přijímat jakoukoli úhradu kupní ceny od kupujícího jménem prodávajícího). V případě, že se kupující rozhodne v místě převzetí zboží provést jakoukoli úhradu zboží, platí že takové zboží zakoupil výlučně od provozovatele kamenné prodejny a to přímo, nikoliv na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a ne elektronicky ani na dálku.

V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, zboží nepřevezme, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.4. Kupující je povinen zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení / převzetí. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci (doručovateli) a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce (doručovatel). Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem (doručovatelem) poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. V případě, že je místem dodání zboží (výdeje zboží) tzv. kamenná prodejna (bod 5.3. sub. (II)) aplikuje se bod 5.4. analogicky k převzetí zboží na tzv. kamenné prodejně.

5.5. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodu 10.8. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.6. V případě, že:

a) kupující zvolil platbu kupní ceny předem (bod 5.7. písm. b / nebo písm. c /), tak kupující ke každé Závazné akceptaci objednávky obdrží zálohovou fakturu e-mailem a to před dodáním zboží (bod 5.2 sub (I)). Kupní cena zboží musí být kupujícím zaplacena vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dní od odeslání Závazné akceptace objednávky kupujícímu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který doručí kupujícímu nebo elektronicky na e-mail, který uvedl kupující v objednávce resp. z něhož objednávku odeslal, nebo v listinné podobě spolu se zbožím.

b) kupující zvolil platbu kupní ceny na dobírku (bod 5.7. písm. a /), tak kupující obdrží spolu se zbožím v listinné podobě řádnou fakturu (bod 5.2 sub (II)). Kupní cena zboží musí být kupujícím zaplacena poštovnímu podniku nebo kurýrovi (podle formy doručení na dobírku) při převzetí zboží.

5.7. Prodávající akceptuje následující způsoby platby, volbu z nich provádí kupující při zadání objednávky zboží:

a) platba na dobírku při dodání zboží (platba provozovateli nebo kurýrovi).

B) platba předem platební kartou prostřednictvím internetu ve prospěch prodávajícího (platba probíhá platební bránou prostřednictvím banky Tatra banka, a.s .; platební brána je přístupná na webové stránce prodávajícího) nebo prostřednictvím funkce PayPal.

5.8. Pokud si kupující zvolí platbu platební kartou nebo platbou prostřednictvím PayPal, automaticky Vám na e-mail zašleme zálohovou fakturu (bod 5.6 sub a /). Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail řádný daňový doklad, zpravidla následující pracovní den. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději ve lhůtě splatnosti (bod 5.6 sub a /) v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou. Platí, že řádný daňový doklad může být doručen i v listinné podobě při dodání zboží.

5.9. Platba na dobírku. Při platbě na dobírku je kupní cena hrazena kupujícím v hotovosti nebo platební kartou poštovnímu podniku nebo kurýrovi při dodání zboží (bod 5.6. Sub b /) podle toho, jakou formu platby doručující subjekt umožňuje. Při dodání zboží Vám v zásilce bude doručena i řádná faktura na kupní cenu.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "Kupní cena") a to ve lhůtě splatnosti (bod 5.6) některým ze způsobů platby (5.7) zvoleným kupujícím při zadání objednávky. O kupní ceně je kupující informován na internetových stránkách před zadáním objednávky.

V rámci Kupní ceny zaplatí kupující prodávajícímu i náklady na zaslání zboží (náklady na poštovné nebo kurýrní službu podle volby způsobu dodání při zadání objednávky kupujícím, přičemž cena těchto zaslání resp. způsobů dodání je uvedena na internetové stránce prodávajícího pro jednotlivé způsoby zaslání resp. dodání a po volbě kupujícím je přenášena do objednávky).

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu na dobírku, za den platby se považuje den, kdy byla kupní cena přijata poštovním podnikem nebo kurýrem.

6.3. Kupující je povinen v závislosti na výběru zadaném kupujícím při odeslání Objednávky zaplatit prodávajícímu kupní cenu před dodáním zboží (bod 5.2. sub (I) v souvislosti s bodem 5.6 sub a /) NEBO při dodání zboží (bod 5.2 sub (II) a bod 5.6 . sub b /).

6.4. Všechny slevy nebo jiné prodejní podpůrné akce jsou platné do vyprodání zásob určeného zboží, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží. Pokud byla kupní cena uhrazena předem, nabývá vlastnické právo ke zboží jeho dodáním.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku dodání, nebo které se projeví během záruční doby. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněný na internetové stránce prodávajícího www.watchdeluxe.sk, který je vyjádřen v tomto čl. 8 Všeobecných obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, jak lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 S. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele").

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně dohodnuté jiné záruční podmínky nebo pokud jiná úprava nevyplývá z kogentní právní úpravy v rozhodné době.

8.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží prodávajícímu spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

8.8. Podobu reklamačního formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží a zaslat formulář spolu se zbožím na adresu sídla prodávajícího, případně poslat formulář elektronicky příslušnou funkcí internetové stránky prodávajícího a zboží samostatně na adresu sídla prodávajícího. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu (nebo doručení jiného dokladu, ze kterého je zřejmý projev vůle kupujícího reklamovat zboží, obsahující označení kupujícího, prodávajícího, specifikaci zboží, datum uzavření kupní smlouvy (Závazné akceptace objednávky), popis vady zboží ( jak se vada projevuje).

b) doručení reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu.

Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá.

8.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, pokud je provozovna zřízena; zřízení provozovny uvádí prodávající na své internetové stránce. V případě, že na internetu provozovna nemá uvedenou, pak platí, že tzv. kamennou provozovnu neprovozuje a reklamaci je třeba uplatnit elektronickou formou nebo písemnou formou na adrese sídla prodávajícího včetně zaslání reklamovaného zboží.

8.10. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté co je zjistil.

8.11. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 / Zákona o ochraně spotřebitele a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. §623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.13. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. §623 občanského zákoníku použije, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace podle §2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo doporučeným dopisem. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo osobou určenou výrobcem zboží na výkon záručních oprav (dále jen "odborné posouzení zboží" ). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci podle tohoto odstavce nelze zamítnout.

8.14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na chyby (vady), o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.15. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.16. Záruka se nevztahuje zejména na:

a) vady podle bodu 8.14 Všeobecných obchodních podmínek;

b) mechanické poškození zboží nezpůsobené prodávajícím,

c) vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí pro použití daného zboží (charakteru zboží),

d) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR.

f) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi nebo náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

8.17. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.18. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby nebo prostřednictvím e-mailu.

8.19. Záruční doba na zboží je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena delší záruční doba nebo kratší záruční doba, pokud je podle právní úpravy přípustná nebo určená) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.20. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.21. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.22. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.16 těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.23. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a všeobecných obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady,

nebo

b) prodávající vadné zboží vymění.

8.25. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných chyb, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.13 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů,

nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.26. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace resp. oznámení o reklamaci.

8.27. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.

8.28. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.29. Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat se považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

8.30. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.31. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit svůj nárok z vad zboží prostřednictvím soudu.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu při zadání objednávky své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, datum narození, číslo telefonu, e-mailovou adresu a číslo bankovního účtu (číslo bankovního účtu pro případ potřeby vrácení Kupní ceny nebo jakékoliv její části).

V případě pokud prodávající zpracovává i jiné osobní údaje kupujícího, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem uzavření kupní smlouvy, plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s prodávajícím. Bez poskytnutí osobních údajů prodávající nemůže řádně plnit kupní smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení zálohové faktury, vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, komunikace a plnění závazků po dobu trvání smlouvy, vedení případných věrnostních programů pro zákazníky, realizování marketingových aktivit, informování o akcích, novinkách a slevách.

9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely věrnostních programů a pro marketingové účely se souhlasem dotčené osoby v souladu s § 11 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projevuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání si zboží prostřednictvím internetového obchodu www.watchdeluxe.sk nebo jiným vhodným způsobem.

9.3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. §11 odst. 1 zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU"), aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává po dobu 24 měsíců, pokud není právní úpravou stanoveno jinak. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů i s přeshraničním přenosem osobních údajů zprostředkovatelům do České republiky jako jiného členského státu Evropské unie a to za účelem evidence uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím a postupu jejich plnění, faktur a jiných dokumentů, za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s § 17 odst. 1 ZOOU. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou, tím však není dotčena možnost prodávajícího tyto údaje použít pro účely potřebné pro plnění kupní smlouvy. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Prodávající nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě, ledaže je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo právní úpravy. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy.

9.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na www stránce internetového obchodu prodávajícího v části "můj účet“.

9.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZOOU osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedeným v bodě 9.1., 9.2. a 9.3. těchto podmínek.

9.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZOOU zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZOOU bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZOOU ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.8. Kupující - fyzická osoba má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané;

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

- identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,

- identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZOOU,

- účel zpracování osobních údajů,

- seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZOOU

c) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZOOU, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje;

- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté;

- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

- formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování;

e) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

f) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

g) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;

h) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZOOU;

ch) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

9.9. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci;

b) využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

9.10. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZOOU vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, vůči jejichž zpracování měl kupující námitky, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

9.11. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

9.12. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva podle ZOOU může uplatnit zákonný zástupce.

9.14. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle ZOOU, může uplatnit blízká osoba.

9.15. Omezení práv kupujícího podle odst. 9.8. těchto Obchodních podmínek prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

9.16. Jako kupující prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 odst. 1 ZOOU informován/informována o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem které jsou zveřejněny na internetové stránce www.watchdeluxe.sk v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek uděluji souhlas podle §11 zákona č. 122/2013 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se zpracováním mých osobních údajů prodávajícím i pro marketingové účely. Zároveň souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje poskytnuty třetím stranám.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již případně zaplacenou Kupní cenu nebo jakoukoli její část a to do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy; vrácení se provede bezhotovostním převodem na účet označený kupujícím.

10.2. Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 S.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží (výluky z práva odstoupit jsou uvedeny v bodě 10.15 níže). Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit (kromě výjimek podle bodu 10.15 níže) a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo když se:

a) různé zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo když se

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo se

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

10.4. Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout ZDE (kliknutím sem se Vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy) případně na přímo na stránce www.wdl.sk.

Po doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu odešle prodávající kupujícímu potvrzovací e-mail resp. list o obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů, adresa spotřebitele / spotřebitelů, podpis spotřebitele / spotřebitelů, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Kupující je s odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu a to zasláním na adresu sídla prodávajícího. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

10.6. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.7. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.8. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

10.9. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby podle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.10. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.11.Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu.

10.12. Při odstoupení od smlouvy, kupující nese také přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od obvyklých cen přepravy je tyto možné předpokládat cca. ve výši od 2, - EUR do 10, - EUR.

10.13. Při odstoupení od smlouvy, kupující nese také přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od obvyklých cen přepravy lze tyto předpokládat cca. ve výši od 2, - EUR do 10, - EUR.

10.14. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.4. a 10.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.8. těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

b) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, např. zboží na péči o chrup, příslušenství pro holicí strojky atd.

11. Hodnocení kupujících u výrobků

11.1. V případě, že prodávající umožňuje na své internetové stránce (internetovém obchodě) kupujícím zveřejňování hodnocení a názorů na zboží nebo služby prodávajícího, vyhrazuje si prodávající nezveřejnit případně odstranit takové hodnocení nebo názory, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisejí s daným zbožím nebo službou , odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno prodávajícího nebo jsou urážlivé nebo hanlivé, případně porušují platné právní předpisy.

12. Alternativní řešení sporů podle zák. č. 391/2015 S.z.

12.1 Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn řešit spor ze spotřebitelské smlouvy uzavřené s prodávajícím nebo spor související se spotřebitelskou smlouvou prostřednictvím alternativního řešení sporů v souladu se zákonem č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně dalších zákonů. Právo kupujícího, který je spotřebitelem, postupovat cestou alternativního řešení sporu nevylučuje právo spotřebitele na soudní nebo jinou právní ochranu ani není podmínkou jejich uplatnění; představuje tedy právo (možnost), nikoliv však povinnost kupujícího, který je spotřebitelem, využít alternativní řešení sporu s prodávajícím.

12.2 Cílem alternativního řešení sporu je dosažení smírného vyřešení spotřebitelského sporu mezi kupujícím a prodávajícím a to za účasti orgánu spotřebitelského řešení sporu. Výsledkem alternativního řešení spotřebitelského sporu, za předpokladu, že účastníci sporu jsou ochotni smírně vyřešit spor, je dohoda kterou pro účastníky vypracuje subjekt alternativního řešení sporu, která je závazná,v případě, že ji účastníci alternativního řešení spotřebitelského sporu podepíší.

12.3 Kupující, který je spotřebitelem má právo obrátit se s řešením spotřebitelského sporu s prodávajícím na orgán alternativního řešení sporu, kterým je vzhledem k charakteru smluv, kterých se týkají tyto Všeobecné obchodní podmínky, Slovenská obchodní inspekce, nebo další subjekty zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství SR.

12.4 Kupující, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. V případě, že prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě, nebo na žádost neodpověděl do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, má kupující, který je spotřebitelem právo podat návrh na zahájení alternativního řešení spotřebitelského sporu subjektu alternativního řešení sporů.

12.5 Návrh na alternativní řešení spotřebitelského sporu může podat kupující, který je spotřebitelem u subjektu alternativního řešení sporů a to ústně do protokolu, v listinné podobě nebo elektronické podobě. Na podání návrhu může spotřebitel použít formulář návrhu, který je přílohou č.1 zákona č. 391/2015 S.z., a který je k dispozici také na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a každého subjektu alternativního řešení spotřebitelského sporu.

12.6 V souladu s §3 odst. 1 / písm. t zák. č. 102/2014 S.z. uvádí prodávající odkaz na platformu alternativního řešení sporů (http://ec.europa.eu/odr), jejímž prostřednictvím může kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu i ve smyslu čl. 14 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů. Odkaz na v tomto bodě uvedenou platformu je umístěn také jako zvláštní link na webové stránce prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny podmínek v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce internetového (elektronického) obchodu prodávajícího, změna se však netýká kupních smluv již uzavřených.

13.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

13.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží poštovnímu podniku za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

13.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud není níže uvedeno jinak, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 S.z. o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů zákona č. 250/2007 S.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 S.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů.

Na vztahy při uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě prodávajícího, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, nemající postavení spotřebitele, se vztahují příslušná ustanovení zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se aplikují na kupní smlouvy, které se podle předchozí věty řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, pouze ohledně těch práv a povinností, které nejsou platnou právní úpravou zaručeny výlučně spotřebitelům, pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem se tak vylučují ta ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou vyjádřením práv na ochranu spotřebitele.

13.6. Právní vztahy z kupních smluv se řídí výlučně právním řádem Slovenské republiky, pokud kogentní ustanovení právního řádu nestanoví jinak.

13.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu.

Prohlášení o zveřejnění:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží v internetovém obchodě společnosti SWISS WATCHES, s.r.o., byly vydány a umístěny na stránce www.wdl.sk dne 13.11.2020.

V Bratislavě dne 13.11.2020

.................................................

SWISS WATCHES, s.r.o.

Gábor Szerb, jednatel